Kvitten

Cydonia oblonga ‘Cydolus’

Svenskt namn: kvitten

Storlek: 60 stam
Co/Kl: c 10

Cydonia oblonga ‘Lescovac’

Svenskt namn: kvitten

Storlek: busk
Co/Kl: c 10

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Svenskt namn: kvitten

Storlek: busk

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Svenskt namn: kvitten

Storlek: 60 stam
Co/Kl: c 10

Vi reserverar oss för slutförsäljning.